โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-95148-5485 (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.)

Responsive image


ปรับปรุงข้อมูล 13/3/2567 15:37:27
, จำนวนการเข้าดู 125