โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
ผู้ประสานงานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มจ. โทรศัพท์ 0-5349-8169 (อดิศักดิ์ การพึ่งตน)

Responsive image


ปรับปรุงข้อมูล 21/10/2563 15:20:13
, จำนวนการเข้าดู 125