ที่มาและความสำคัญของโครงการ

    ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดการเสาวนาออนไลน์ เรื่อง “ชื่อนั้นสำคัญไฉน” รู้จักกล้วยไม้ไทยผ่านมุมมองนักสำรวจ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้หลายท่าน ได้แก่ ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ ดร.กนกอร ศรีม่วง คุณศุภลักษณ์ ภูมิคง คุณสลิล สิทธิสัจธรรม อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด คุณรัฐวิทย์ สราวุธวินัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วัฒฐานะ โดยมีอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และคุณคมสัน ศรีตัน เป็นผู้ดำเนินรายการ มีบทสรุปเกี่ยวกับชื่อกล้วยไม้ในหลายประเด็นและนำไปสู่การเห็นพ้องร่วมกันในการปรับปรุงข้อมูลชื่อกล้วยไม้ไทยทั้งหมด โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้มีชื่อกลางที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การจัดตั้งโครงการฐานข้อมูลชื่อกล้วยไม้ไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ได้แก่

  1. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฐานข้อมูลชื่อกล้วยไม้ไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพิจารณาข้อมูลชื่อและประวัติพันธุ์กล้วยไม้ไทยให้มีความถูกต้อง รวมถึงการพิจารณารูปแบบฐานข้อมูล นำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลชื่อและประวัติพันธุ์กล้วยไม้ไทย
  2. คณะทำงานโครงการฐานข้อมูลชื่อกล้วยไม้ไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและประวัติกล้วยไม้ไทย เพื่อนำไปสู่การพิจารณารูปแบบฐานข้อมูล

โดยปัจจุบันมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯและคณะทำงานฯ จำนวน 5 ครั้ง พิจารณาชื่อไทยของกล้วยไม้ไทยไปแล้วทั้งสิ้น 23 สกุล 102 ชนิด 2 พันธุ์

คณะกรรมการ

รายงานการประชุม


ปรับปรุงข้อมูล 15/5/2566 16:41:05
, จำนวนการเข้าดู 0