โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

ที่อยู่ติดต่อ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
ผู้ประสานงานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มจ. โทรศัพท์ 0-5349-8169 (อดิศักดิ์ การพึ่งตน)