โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมระเกียรติ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้การดำเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี, อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์, อาจารย์ยุทธนา เถิงล้อม, นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์, นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ, นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ และนางสาวปริญญา ทาเนตร ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้การดำเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 60 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 33 แห่ง ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอแม่จริม อำเภอเวียงสา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา
24 พฤษภาคม 2567
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมตรวจเล่มรายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้, อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรมินทร์ นาระทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยันผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.มณฑล นอแสงศรี และอาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ ได้จัดการประชุมตรวจเล่มรายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
16 พฤษภาคม 2567
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคเหนือ ร่วม เสวนา: “การบูรณาการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และตอบโจทย์สังคม” และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2567ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ, ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ., นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี และ นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย ได้แก่1. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน2. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง3. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคเหนือตอนบน4. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง5. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน6. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง7. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคตะวันออก8. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน9. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่างณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
14 พฤษภาคม 2567
การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ปี พ.ศ.2568
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ปี พ.ศ.2568 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 พฤษภาคม 2567
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคเหนือ ร่วม เสวนา: “การบูรณาการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และตอบโจทย์สังคม” และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2567ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ, ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ., นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี และ นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย ได้แก่1. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน2. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง3. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคเหนือตอนบน4. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง5. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน6. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง7. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคตะวันออก8. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน9. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่างณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
14 พฤษภาคม 2567
การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ปี พ.ศ.2568
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ปี พ.ศ.2568 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 พฤษภาคม 2567
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 ครั้งที่ 3/2567
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 ครั้งที่ 3/2567 โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอาคารศาสตร์พระราชา (ดอยมะเกี๋ยง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน จาก 16 หน่วยงาน
25 เมษายน 2567
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น (รางวัลชมเชยประเภทสารคดี) งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52
วันที่ 28 มีนาคม 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับรางวัลชมเชย "หนังสือสารคดีด้านด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติ" การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 และ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้ร่วมเข้ารับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น (รางวัลชมเชยประเภทสารคดี) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 ณ ฮอลล์ 5 - 7 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยหนังสือเรื่อง "เครื่องเคลือบดินเผาประดับ ในศิลปกรรมล้านนา" เป็นหนึ่งในงานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)ประพันธ์โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยาจัดพิมพ์โดย : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ. สธ.-มจ.)
4 เมษายน 2567
หน่วยประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา หน่วยประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 หลักสูตรการบริหารและการจัดการ ,งานที่ 1,งานที่ 2 และงานที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย ผศ.ชลดรงค์ ทองสง ผู้อำนวยการหน่วยประสานงานฯ กล่าวรายงานแก่ ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองผู้อำนวยการหน่วยประสานงานฯ ประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณนิรัช โอบอ้อม ปลัดอาวุโสอำเภอละแม กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก คุณมรกต วัชรมุสิก วิทยากร อพ.สธ.สวนจิตรลดา และ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้มีหน่วยงานองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวน 12 แห่ง ได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 68 ท่าน
26 มีนาคม 2567
การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ปี พ.ศ.2568
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ปี พ.ศ.2568 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 มีนาคม 2567
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคเหนือ ร่วม เสวนา: “การบูรณาการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และตอบโจทย์สังคม” และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2567ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ, ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ., นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี และ นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย ได้แก่1. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนบน2. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง3. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคเหนือตอนบน4. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง5. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน6. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง7. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคตะวันออก8. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน9. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่างณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
14 พฤษภาคม 2567
การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ปี พ.ศ.2568
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ปี พ.ศ.2568 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 พฤษภาคม 2567
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 ครั้งที่ 3/2567
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 ครั้งที่ 3/2567 โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอาคารศาสตร์พระราชา (ดอยมะเกี๋ยง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน จาก 16 หน่วยงาน
25 เมษายน 2567
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น (รางวัลชมเชยประเภทสารคดี) งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52
วันที่ 28 มีนาคม 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับรางวัลชมเชย "หนังสือสารคดีด้านด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติ" การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 และ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้ร่วมเข้ารับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น (รางวัลชมเชยประเภทสารคดี) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 ณ ฮอลล์ 5 - 7 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยหนังสือเรื่อง "เครื่องเคลือบดินเผาประดับ ในศิลปกรรมล้านนา" เป็นหนึ่งในงานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)ประพันธ์โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยาจัดพิมพ์โดย : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ. สธ.-มจ.)
4 เมษายน 2567
หน่วยประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา หน่วยประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 หลักสูตรการบริหารและการจัดการ ,งานที่ 1,งานที่ 2 และงานที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย ผศ.ชลดรงค์ ทองสง ผู้อำนวยการหน่วยประสานงานฯ กล่าวรายงานแก่ ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองผู้อำนวยการหน่วยประสานงานฯ ประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณนิรัช โอบอ้อม ปลัดอาวุโสอำเภอละแม กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก คุณมรกต วัชรมุสิก วิทยากร อพ.สธ.สวนจิตรลดา และ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้มีหน่วยงานองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวน 12 แห่ง ได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 68 ท่าน
26 มีนาคม 2567
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาชีววิทยา
7/5/2567 11:56:59
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
2/11/2566 13:18:38
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ต้อนรับผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
24/11/2566 16:29:56
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. "ทรัพยากรไทย : 33 ปี อพ.สธ. หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ปี พ.ศ. 2568
23/10/2566 15:38:59
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์
3/10/2566 15:23:52
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงาน MJU Thank you Press Party 2023 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566
23/9/2566 20:17:54
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
23/9/2566 19:02:10
หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
21/9/2566 15:59:15
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ ร่วมขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. ในพื้นที่รับผิดชอบ จ.น่าน
28/4/2566 14:08:27
หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566
11/1/2566 17:04:57
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
กิจกรรมโครงการ

วีดิทัศน์โครงการ อพ.สธ.-มจ.