โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มจ.
รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มจ.
หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มจ.