โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
ทะเบียนในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
แบบฟอร์มการสำรวจ (9 ใบงาน)
รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในการดูแลของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการดูแลของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เอกสารขออนุญาตเปิดสิทธิ์สำหรับสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจำปี
แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจำปี
แบบศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003)
เอกสารประกอบการประชุม Workshop แผนระยะ 5 ปีที่ 7 _ 18.pdf

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-95148-5485 (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.)