โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติการเข้าร่วมพิธีการรับธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12 : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ร่วมกับศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. และคณะทำงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. อีกทั้งได้รับเกียริร่วมแสดงปิดงาน ในชื่อการแสดงชุด “เกษตรแม่โจ้แห่งภูมิปัญญา สืบสาน อนุรักษ์ ฮักษา : หวนดูทรัพสิ่งสินตน” จากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 26/9/2565 17:02:43     ที่มา : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 496

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.”
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 18 คน จาก 9 หน่วยงาน
18 มิถุนายน 2567     |      12
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 11 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วยการอบรมในครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีบุคลากรจากศูนย์แม่ข่าย และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทั่วประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน 26 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 98 คนโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ นำทีมวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนจิตรลดา จำนวน 6 คน เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณกิติศักดิ์ ดวงสร้อยทอง จากบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุน การฝึกอบรมครั้งนี้
13 มิถุนายน 2567     |      27
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์ “ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-วช)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าและประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการดำเนินงาน อพ.สธ.-วช. จึงเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสามารถดูรายละเอียดการให้ทุนกิจกรรมได้ที่ www.nrct.go.thhttps://nriis.go.th และ https://rspg.nrct.go.th/announcement1. ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11901 และ rspg.nrct.go.th/form2. เมื่อกรอกเอกสารครบถ้วนให้แนบไฟล์ข้อเสนอกิจกรรมในรูปแบบ MSWord หรือ PDF พร้อมไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rspg.nrct@nrct.go.th3. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.4. วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.thhttps://nriis.go.th และ https://rspg.nrct.go.th/
6 มิถุนายน 2567     |      23