โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ในรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19-24กันยายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 10 ผลงาน โดยแบ่งเป็น ภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 4 ผลงาน และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentatio) จำนวน 6 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. การนำเสนอดีเด่นภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 3 ผลงาน ประกอบด้วย

1.1 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรวงผึ้ง (Schoutenia glomerataking subsp. Peragrina (Craib) Roekm.) ที่พบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิค HAT-RAPD

โดย นางสาวปริญญานุช ปินนิล

1.2 การประเมินสายพันธุ์ห้อมด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่ออนุรักษ์ไว้ในสภาพถิ่นเดิมของจังหวัดแพร่ โดย รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย

1.3 การสำรวจชนิดปลาทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น (หินละแม) โดย อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์

2. การนำเสนอดีเด่นภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 6 ผลงาน ประกอบด้วย

2.1 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวต่อการเพิ่มปริมาณต้นเอื้องคำในสภาพปลอดเชื้อ โดย ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล และ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล

2.2 การศึกษาสภาวะที่หมาะสมในการสกัดสารประกอบฟินอลิกจากดอกเอื้องคำ โดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ โดย อาจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม, อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และ ผศ.ดร. กาญจนา นาคประสม

2.3 การอนุรักษ์และพัฒนาเคี่ยม (Cotylelobium Lanceolatum) แบบบูรณาการครบวงจร โดย อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัตติ์, อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์, อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี, อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร, อาจารย์ทวิช เตี่ยไพบูลย์, อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล, อาจารย์ปิยนุซ จันทรัมพร, อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส และ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์

2.4 พฤกษศาสตร์ของต้นรวงผึ้งและการใช้ประโยชน์ในงานภูมิทัศน์ โดย ผศ.ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย, อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และนางสาววิภาวี นิละปะกะ

2.5 Chemical composition and biological properties of the Yellow Star (Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.) extracts by Warathip Chuankid, Chananchida Thacharoen,

Parawee Kanjanaphachoat

2.6 The golden orchid (Dendrobium chrysotoxum LindI.) extractspolysaccharides, reducing sugars, soluble proteins, and their antibacterial properties by Rungthip Kawaree, Tipsuda Tangtragoon andTippapha Pisithkult

ในครั้งนี้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 9/11/2565 14:56:14     ที่มา : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 448

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 11 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วยการอบรมในครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีบุคลากรจากศูนย์แม่ข่าย และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทั่วประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน 26 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 98 คนโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ นำทีมวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนจิตรลดา จำนวน 6 คน เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณกิติศักดิ์ ดวงสร้อยทอง จากบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุน การฝึกอบรมครั้งนี้
13 มิถุนายน 2567     |      24
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์ “ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-วช)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าและประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการดำเนินงาน อพ.สธ.-วช. จึงเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสามารถดูรายละเอียดการให้ทุนกิจกรรมได้ที่ www.nrct.go.thhttps://nriis.go.th และ https://rspg.nrct.go.th/announcement1. ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11901 และ rspg.nrct.go.th/form2. เมื่อกรอกเอกสารครบถ้วนให้แนบไฟล์ข้อเสนอกิจกรรมในรูปแบบ MSWord หรือ PDF พร้อมไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rspg.nrct@nrct.go.th3. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.4. วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.thhttps://nriis.go.th และ https://rspg.nrct.go.th/
6 มิถุนายน 2567     |      21
คณะผู้บริหารและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ., รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม, อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร, นายชัยวิชิต เพชรศิลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายพัฒนา) โดยมีคณะทำงานร่วมศึกษา จำนวน 13 ท่าน
6 มิถุนายน 2567     |      14