โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น ในรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19-24กันยายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 10 ผลงาน โดยแบ่งเป็น ภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 4 ผลงาน และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentatio) จำนวน 6 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. การนำเสนอดีเด่นภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 3 ผลงาน ประกอบด้วย

1.1 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรวงผึ้ง (Schoutenia glomerataking subsp. Peragrina (Craib) Roekm.) ที่พบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิค HAT-RAPD

โดย นางสาวปริญญานุช ปินนิล

1.2 การประเมินสายพันธุ์ห้อมด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่ออนุรักษ์ไว้ในสภาพถิ่นเดิมของจังหวัดแพร่ โดย รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย

1.3 การสำรวจชนิดปลาทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น (หินละแม) โดย อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์

2. การนำเสนอดีเด่นภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 6 ผลงาน ประกอบด้วย

2.1 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวต่อการเพิ่มปริมาณต้นเอื้องคำในสภาพปลอดเชื้อ โดย ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล และ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล

2.2 การศึกษาสภาวะที่หมาะสมในการสกัดสารประกอบฟินอลิกจากดอกเอื้องคำ โดยใช้เทคนิคสกัดด้วยไมโครเวฟ โดย อาจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม, อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และ ผศ.ดร. กาญจนา นาคประสม

2.3 การอนุรักษ์และพัฒนาเคี่ยม (Cotylelobium Lanceolatum) แบบบูรณาการครบวงจร โดย อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัตติ์, อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์, อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี, อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร, อาจารย์ทวิช เตี่ยไพบูลย์, อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล, อาจารย์ปิยนุซ จันทรัมพร, อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส และ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์

2.4 พฤกษศาสตร์ของต้นรวงผึ้งและการใช้ประโยชน์ในงานภูมิทัศน์ โดย ผศ.ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย, อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และนางสาววิภาวี นิละปะกะ

2.5 Chemical composition and biological properties of the Yellow Star (Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.) extracts by Warathip Chuankid, Chananchida Thacharoen,

Parawee Kanjanaphachoat

2.6 The golden orchid (Dendrobium chrysotoxum LindI.) extractspolysaccharides, reducing sugars, soluble proteins, and their antibacterial properties by Rungthip Kawaree, Tipsuda Tangtragoon andTippapha Pisithkult

ในครั้งนี้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงข้อมูล : 9/11/2565 14:56:14     ที่มา : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 153

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2566 และมอบต้นกล้วยไม้จำนวน 99 ต้น
เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วย ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่าทั่วประเทศ และผู้แทนองค์กรนักศึกษา ร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ต่อด้วยพิธีทำบุญทางศาสนา และวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนมีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” ซึ่งในแม่โจ้ปีนี้ครบรอบ 89 ปี โอกาสนี้ คุณขุมทรัพย์ โลจายะ (หลานสายตรง) ทายาทคุณพระช่วงฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย ทายาทคุณพระช่วงฯ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยกล้วยไม้ 99 ต้น ร่วมฉลองแม่โจ้ 90 ปี ณ บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ ได้สนับสนุนต้นกล้วยไม้จำนวน 99 ต้น ในกิจกรรมปล่อยกล้วยไม้เพื่อร่วมฉลองแม่โจ้ 90 ปี ณ อุทยานกล้วยไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณศาลเจ้าแม่ แม่โจ้
8 มิถุนายน 2566     |      13
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการระบุชนิดพรรณไม้เบื้องต้น"
เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการระบุชนิดพรรณไม้เบื้องต้น ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสต ร่วมเป็นวิทยากรปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 ท่าน จาก 11 หน่วยงาน
19 พฤษภาคม 2566     |      21