โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Impatiens of Thailand (พืชสกุลเทียนในประเทศไทย) และการค้นพบพืชสกุลเทียนชนิดใหม่ของโลก 20 ชนิด และ 1 สายพันธ์ุ เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยพืชสกุลเทียน ของ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมศึกษาวิจัยมากกว่า 16 ปี และเพื่อสร้างความตระหนักรู้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้แก่นักวิชาการ นักพฤกษศาสตร์ อาจารย์ ผู้สนใจ และได้รับเกียรติจาก Mr. Datuk Chan Chew Lun เจ้าของสำนักพิมพ์ Natural History Publication (Borneo) ประเทศมาเลเซีย, Mr. John Tan Jiew Hoe อดีตประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร Gardens by the Bay ประเทศสิงคโปร์, ผศ.ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ของไทย และอดีตผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์, ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ อีกทั้งร่วมเยี่ยมชมการจัดแสดงพันธุ์ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 ท่าน

ปรับปรุงข้อมูล : 28/11/2565 10:55:01     ที่มา : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 617

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 11 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วยการอบรมในครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีบุคลากรจากศูนย์แม่ข่าย และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทั่วประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน 26 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 98 คนโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ นำทีมวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนจิตรลดา จำนวน 6 คน เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณกิติศักดิ์ ดวงสร้อยทอง จากบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุน การฝึกอบรมครั้งนี้
13 มิถุนายน 2567     |      24
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์ “ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-วช)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าและประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการดำเนินงาน อพ.สธ.-วช. จึงเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสามารถดูรายละเอียดการให้ทุนกิจกรรมได้ที่ www.nrct.go.thhttps://nriis.go.th และ https://rspg.nrct.go.th/announcement1. ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?NID=11901 และ rspg.nrct.go.th/form2. เมื่อกรอกเอกสารครบถ้วนให้แนบไฟล์ข้อเสนอกิจกรรมในรูปแบบ MSWord หรือ PDF พร้อมไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rspg.nrct@nrct.go.th3. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.4. วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.thhttps://nriis.go.th และ https://rspg.nrct.go.th/
6 มิถุนายน 2567     |      21
คณะผู้บริหารและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ., รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม, อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร, นายชัยวิชิต เพชรศิลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายพัฒนา) โดยมีคณะทำงานร่วมศึกษา จำนวน 13 ท่าน
6 มิถุนายน 2567     |      14