โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

วันที่ 10-13 มกราคม พ.ศ.2566 หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผศ.ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว และนายกิติพงษ์ วุฒิญาณ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยพะเยา

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2566 17:04:57     ที่มา : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 598

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมระเกียรติ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้การดำเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี, อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์, อาจารย์ยุทธนา เถิงล้อม, นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์, นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ, นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ และนางสาวปริญญา ทาเนตร ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้การดำเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 60 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 33 แห่ง ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอแม่จริม อำเภอเวียงสา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา
24 พฤษภาคม 2567     |      4
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมตรวจเล่มรายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้, อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรมินทร์ นาระทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยันผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.มณฑล นอแสงศรี และอาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ ได้จัดการประชุมตรวจเล่มรายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
16 พฤษภาคม 2567     |      20