โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โดยกิจกรรม ประกอบด้วย
1. การบรรยาย : งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
1.1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรในท้องถิ่น
1.2. ปลูกและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
1.3. ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง
2. ปฏิบัติการ : งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
2.1. กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่
2.2. กำหนดชนิดพืชที่จะปลูก
3. นำเสนอผลปฏิบัติการ งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. การบรรยาย : งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
4.1. ฟื้นฟู บำรุงรักษา ขยายพันธ์เพิ่มขึ้น และแจกจ่ายให้แก่ชุมชน ตำบล
4.2. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
ปรับปรุงข้อมูล : 12/2/2567 14:03:17     ที่มา : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 29

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

หน่วยประสานงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย รุ่นที่ 1/2567 จัดโดย ศูนย์ประสานงานอพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เมื่อวันที่ 23 - 26 มกราคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา นายชัยวิชิต เพชรศิลา นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย รุ่นที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมวิทยากรในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตามกรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงาน และขยายผลในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากศูนย์แม่ข่ายฯ และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จำนวน 26 ศูนย์ฯ จากทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 คน
15 กุมภาพันธ์ 2567     |      24
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯได้จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 ท่าน จาก 14 หน่วยงานโดยหัวข้อการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ประกอบด้วยงานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นงานที่่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นงานที่่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นงานที่่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นงานที่่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นงานที่่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
14 กุมภาพันธ์ 2567     |      23
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 (วันที่ 4 ของการอบรม)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก, องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง, องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง, เทศบาลตำบลสันป่าเปา, เทศบาลตำบลออนใต้, องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่, องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน, สำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์,เทศบาลตำบลบวกค้าง, เทศบาลเมืองต้นเปา, องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ, เทศบาลตำบลทุ่งต้อม, เทศบาลตำบลแม่ลานนา และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
14 กุมภาพันธ์ 2567     |      36