โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 11 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วยการอบรมในครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีบุคลากรจากศูนย์แม่ข่าย และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทั่วประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน 26 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 98 คนโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ นำทีมวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนจิตรลดา จำนวน 6 คน เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณกิติศักดิ์ ดวงสร้อยทอง จากบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุน การฝึกอบรมครั้งนี้
13 มิถุนายน 2567     |      24
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และผู้สนใจเข้าร่วม
2 พฤศจิกายน 2566     |      352
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ต้อนรับผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ต้อนรับผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสุวจี ปิมปา ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานด้านวิชาการประถมศึกษา, นายอดิเรก อุดมใหม่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา และคุณครูประจำโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง ในการปรึกษาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการจัดทำรายงานความถูกต้องทางวิชาการ เพื่อการเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินเพื่อรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนณ ห้องเอื้องเสือแผ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4 ท่าน
24 พฤศจิกายน 2566     |      430
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. "ทรัพยากรไทย : 33 ปี อพ.สธ. หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ปี พ.ศ. 2568
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. "ทรัพยากรไทย : 33 ปี อพ.สธ. หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ปี พ.ศ. 2568 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในการจัดการประชุม และได้รับเกียรติจากคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการอพ.สธ. ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีคณะอนุกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมการประชุม มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 18 ท่าน ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล Zoom Meeting
23 ตุลาคม 2566     |      310
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล Zoom Meeting เพื่อทำความเข้าใจแนวคิด แนวทาง วิธีการการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน อพ.สธ. โดยได้รับเกียรติจากคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เป็นประธานในการประชุม และมีศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 300 ท่าน
3 ตุลาคม 2566     |      317
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงาน MJU Thank you Press Party 2023 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงาน MJU Thank you Press Party 2023 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ - พี่น้องสื่อมวลชน โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. พร้อมด้วยนางสาวพีราดา แก้วทองประคำ, นางสาวเพ็ญนภา ใจสุข, นางสาวทิพมน สุขเกษม และนางสาวดวงหทัย แสงอำไพ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพจากดอกเอื้องคำ กล้วยไม้สมุนไพร พืชอนุรักษ์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้วิจัยและพัฒนาต่อยอด โดยทีมนักวิจัย อพ.สธ.แม่โจ้ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานคับคั่ง ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ณ ห้องเชียงทอง 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่
23 กันยายน 2566     |      318
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นำโดย นายนายจรัล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง, นายสนิท ไข่คำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง, นาลูน สันป่าแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ณ ห้องเอื้องเสือแผ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้ จำนวน 20 ท่าน
23 กันยายน 2566     |      329
ทั้งหมด 2 หน้า