โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การเสวนา เรื่อง อนาคตของพิพิธภัณฑ์ จินตนาการใหม่ และก้าวข้ามวิกฤต “The Future of Museums: Reimagine and Resilience”
            เมื่อวันจันทร์์ที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดการเสวนา เรื่อง อนาคตของพิพิธภัณฑ์ จินตนาการใหม่ และก้าวข้ามวิกฤต  “The Future  of Museums: Reimagine and Resilience” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebok live และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ช่วงแรกได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ บรรยายหัวข้อเรื่อง 1) “พลิกโฉมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ (Reinventing Museum Management)” โดย คุณสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2) “พิพิธภัณฑ์ท่ามกลางโควิด (Museums during COVID-19)” โดย คุณสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายพัฒนา) และ 3) “พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล: ความท้าทายและโอกาส (The Digital Museum: Challenge and Opportunity)” โดย คุณคริสมาส ศุภทนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเจริญโภคภัณฑ์           ช่วงที่สอง เป็นการประชุมการจัดการเชิงยุทธศาสตร์พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ “Changes and Challenges in Museum Management” หัวข้อที่ 2 คิดให้ไกลกว่าการจัดแสดง “Think beyond the Exhibition.” และหัวข้อที่ 3 ทำสิ่งใหม่ ที่เจ๋งและเร็ว “Make it New: Smarter and Sprier” โดยกลุ่มเป้าหมายของการเสวนาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการจัดสร้างและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คุณคณิต ธนูธรรมเจริญ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ คุณมานพ อิสสะรีย์ รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร และรศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล รวมทั้ง คณะกรรมการคณะกรรมการศึกษา และกำหนดแนวทางการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะอนุกรรมการศึกษา และกำหนดแนวทาง การจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร คณะทำงานออกแบบ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความคุ้มค่า และคณะทำงานด้านนิทรรศการและเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนกว่า 40 คน 
29 มีนาคม 2565
การประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
                เมื่อวันจันทร์์ที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดงานการประชุมเสวนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน การบูรณาการการเรียนการสอน และการสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebok live และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่               ช่วงที่ 1 การบรรยายพิเศษหัวข้อ  “ความเป็นมา ความสำคัญ และแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. และ การเสวนาหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการขับเคลื่อนเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โดยนางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า ผอ.กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นางพุทธพร อินทรนันท์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  นางจารุณี จิตตธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และนายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศชำนาญการกลุ่มงานนิเทศและติดตาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการเชิญชวนโรงเรียนให้สมัครสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและให้กำลังใจแก่โรงเรียนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วให้ดำเนินการต่อไป               ช่วงที่ 2 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉายรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการเสวนาหัวข้อ  "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน การบูรณาการการเรียนการสอน และการสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" โดย นางเพียงจิต ชำนาญ ครูชำนาญการ (โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่)  นางสาวนภัทรสิริ อินทสุภา (ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จ.ชุมพร) และนางรุ้งกาญจน์ เกลอดู ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่) ซึ่งเป็นการเล่าประสบการณ์ ผลสำเร็จ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่สมาชิก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอพ.สธ. ทั้งนี้มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 260 โรงเรียน จากทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน (อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.เวียงสาและอ.แม่จริม)และจังหวัดชุมพรเป็นอย่างดี
22 มีนาคม 2565
การประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
               เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดงานการประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook live โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่               ช่วงที่ 1 การบรรยายพิเศษหัวข้อ  “ความเป็นมา ความสำคัญ และแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. และ การเสวนาหัวข้อ “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการขับเคลื่อนเครือข่ายสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โดยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวินัย ชูศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร และนางสาววิไลวรรณ บุดาสา หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการเชิญชวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สมัครสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. และให้กำลังใจแก่อปท.ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ให้ดำเนินการสนองพระราชดำริและขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป               ช่วงที่ 2 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.” โดย ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการเสวนาหัวข้อ “ปัจจัยที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานสนองพระราชดำริขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย นางจิราพรรณ ทิมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการอบต.กื้ดช้าง นายอนิรุท พลราม นายกอบต.สลุย  นางสาวอรุณี สมบูรณ์รัตน์ ปลัดอบต.สองพี่น้อง และดร.สินธพ อินทรัตน์ นายกอบต.ท่าข้าม อปท.ตัวอย่างที่ได้รับป้ายและเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลสำเร็จ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่สมาชิก นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอพ.สธ. ทั้งนี้มีจำนวนอปท.ที่เข้าร่วมทั้งหมด 120 อปท. จากทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดชุมพร 
16 มีนาคม 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ  ห้องเอื้องศรีเชียงดาว ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ไจ้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  30 คน มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิต ธาราฉาย และเรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานจากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติกิจกรรม
26 กันยายน 2564
การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) ประจำปีงบประมาณ 2563
     การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) เมื่อวันพุทธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมแดง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. - แม่โจ้ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการจากผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2563 เช่น ชุดโครงการกล้วยไม้ โครงการศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา โครงการรวบรวมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน (ผักกับลาบ) โครงการรวบรวมพันธุ์มะนาวพื้นบ้าน โครงการศึกษาศักยภาพทรัพยากรป่าไม้เพื่อหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการศึกษาศักยภาพอาหารพื้นถิ่นในเขตชานเมืองเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์ โครงการศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นต้น อีกทั้งภายในงานได้จัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย โปสเตอร์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของโครงการต่างๆ
25 ตุลาคม 2563
การสำรวจเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาในการนำพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
     เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสำรวจเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาในการนำพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ณ บ้านป่าสักงาม หมู่ 1 ตำบลสะลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเดินทางจากมหาวิทยาลัยแม่ไจ้ไปยังโรงเรียนบ้านป่าสักงาม อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล แนะนำกิจกรรม และได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่บ้าน (นายมณเฑียร บุญช้างเผือก) และทีมงาน กิจกรรมช่วงเช้า รับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา โดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า  โดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และนายมณเฑียร บุญช้างเผือก กิจกรรมช่วงบ่าย เรียนรู้วิถีชุมชนและผลการอนุรักษ์พัฒนาบ้านป่าสักงาม ตามฐานเรียนรู้ของชุมชน ได้แก่ นิเวศป่าธรรมชาติ /ถ้ำหลวง ป่าซับน้ำ การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กห้วยสัก แผ่นดินหวิดและไหว้พระสิงห์สาม วัดป่าสักงาม
25 ตุลาคม 2563
เยี่ยมชมนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”
     เมื่อระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ได้เข้าร่วมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
25 ตุลาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ  ห้องเอื้องศรีเชียงดาว ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ไจ้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  30 คน มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิต ธาราฉาย และเรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานจากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติกิจกรรม
26 กันยายน 2564
การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) ประจำปีงบประมาณ 2563
     การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) เมื่อวันพุทธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมแดง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. - แม่โจ้ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการจากผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2563 เช่น ชุดโครงการกล้วยไม้ โครงการศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา โครงการรวบรวมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน (ผักกับลาบ) โครงการรวบรวมพันธุ์มะนาวพื้นบ้าน โครงการศึกษาศักยภาพทรัพยากรป่าไม้เพื่อหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการศึกษาศักยภาพอาหารพื้นถิ่นในเขตชานเมืองเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์ โครงการศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นต้น อีกทั้งภายในงานได้จัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย โปสเตอร์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของโครงการต่างๆ
25 ตุลาคม 2563
การสำรวจเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาในการนำพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
     เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสำรวจเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาในการนำพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ณ บ้านป่าสักงาม หมู่ 1 ตำบลสะลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเดินทางจากมหาวิทยาลัยแม่ไจ้ไปยังโรงเรียนบ้านป่าสักงาม อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล แนะนำกิจกรรม และได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่บ้าน (นายมณเฑียร บุญช้างเผือก) และทีมงาน กิจกรรมช่วงเช้า รับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา โดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า  โดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และนายมณเฑียร บุญช้างเผือก กิจกรรมช่วงบ่าย เรียนรู้วิถีชุมชนและผลการอนุรักษ์พัฒนาบ้านป่าสักงาม ตามฐานเรียนรู้ของชุมชน ได้แก่ นิเวศป่าธรรมชาติ /ถ้ำหลวง ป่าซับน้ำ การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กห้วยสัก แผ่นดินหวิดและไหว้พระสิงห์สาม วัดป่าสักงาม
25 ตุลาคม 2563
เยี่ยมชมนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”
     เมื่อระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ได้เข้าร่วมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
25 ตุลาคม 2563
การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) ประจำปีงบประมาณ 2562
     การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. - แม่โจ้ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการจากผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธาน ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2562 เช่น ชุดโครงการกล้วยไม้ โครงการประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคม สำหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบ สถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรม ไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้ โครงการการศึกษาคุณสมบัติของดินใน เขต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นต้น อีกทั้งภายในงานได้จัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย โปสเตอร์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของโครงการต่างๆ
25 ตุลาคม 2563
กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
    โดยได้ทำการให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับกล้วยไม้และพืชท้องถิ่น รวมถึงการนำกล้วยไม้จากโรงเรือนเพาะชำของโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ไปออกปลูกในชุมชน ให้ชาวบ้าน เยาวชน รวมถึงผู้นำชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญของต้นกล้วยไม้และพืชท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือน ซึ่งได้ทำการจัดกิจกรรม มีการลงพื้นที่ด้วยกัน 2 พื้นที่ โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่     ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้เป็นการเสวนาเกี่ยวกับ “พืชอนุรักษ์ภายใต้โครงการอพ.สธ. โดยเน้นความสำคัญของกล้วยไม้และการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ โดยมีชาวบ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมกับเยาวชนให้ความสนใจ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นและการอนุรักษ์     ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้เป็นการเสวนาเกี่ยวกับ “พืชอนุรักษ์ภายใต้โครงการอพ.สธ. โดยเน้นความสำคัญของกล้วยไม้และการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ โดยมีเยาวชน ครู ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกกล้วยไม้ 4 ชนิด คือ เอื้องไอยเรศ เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช เอื้องสายสุคนธ์ และเอื้องนางรุ้ง บริเวณรอบๆพุทธอุทยานพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล โดยช่วงท้ายของกิจกรรมท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด มาบรรยายเพื่อให้ข้อคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น
25 ตุลาคม 2563
การจัดกิจรรมเพื่อขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน
    การจัดกิจรรมเพื่อขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่    กิจกรรมในวันนี้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน ลงพื้นที่จริง ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแย่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในภาคเช้าแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 กลุ่ม โดยให้ผู้เข้าอบรมเดินสำรวจเส้นทางในหมู่บ้านเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน โดยมีเยาวชนในชุมชนที่มาร่วมการอบรมเป็นผู้นำทางโดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางและมาประจบบริเวณวัด จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันทำแผนที่ชุมชุน จากนั้นภาคบ่ายให้ผู้เข้าอบรมนำเสนองานที่ได้จัดเตรียมให้แก่กลุ่มเยาวชนโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มอธิบายถึงลักษณะงานและประโยชน์ของชิ้นงานนั้นๆสามารถนำไปสร้างเป็นมูลค่าและต่อยอดชิ้นงานได้ และให้กลุ่มเยาวชนได้เลือกตามสิ่งที่ตนเองได้สนใจ และได้ลงมือปฏิบัติจริง และให้แต่ละคนไปเสนอแนวคิด และสิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรมในวันนี้ได้พูดคนละเล็กๆน้อยๆ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและปิดกิจกรรม
25 ตุลาคม 2563
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
กิจกรรมโครงการ

วีดีทัศน์โครงการ อพ.สธ.-มจ.