ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ  ห้องเอื้องศรีเชียงดาว ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ไจ้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  30 คน มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิต ธาราฉาย และเรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานจากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติกิจกรรม
25 ตุลาคม 2563
การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) ประจำปีงบประมาณ 2563
     การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) เมื่อวันพุทธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมแดง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. - แม่โจ้ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการจากผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2563 เช่น ชุดโครงการกล้วยไม้ โครงการศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา โครงการรวบรวมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน (ผักกับลาบ) โครงการรวบรวมพันธุ์มะนาวพื้นบ้าน โครงการศึกษาศักยภาพทรัพยากรป่าไม้เพื่อหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการศึกษาศักยภาพอาหารพื้นถิ่นในเขตชานเมืองเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์ โครงการศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นต้น อีกทั้งภายในงานได้จัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย โปสเตอร์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของโครงการต่างๆ
25 ตุลาคม 2563
การสำรวจเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาในการนำพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
     เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสำรวจเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาในการนำพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ณ บ้านป่าสักงาม หมู่ 1 ตำบลสะลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเดินทางจากมหาวิทยาลัยแม่ไจ้ไปยังโรงเรียนบ้านป่าสักงาม อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล แนะนำกิจกรรม และได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่บ้าน (นายมณเฑียร บุญช้างเผือก) และทีมงาน กิจกรรมช่วงเช้า รับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา โดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า  โดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และนายมณเฑียร บุญช้างเผือก กิจกรรมช่วงบ่าย เรียนรู้วิถีชุมชนและผลการอนุรักษ์พัฒนาบ้านป่าสักงาม ตามฐานเรียนรู้ของชุมชน ได้แก่ นิเวศป่าธรรมชาติ /ถ้ำหลวง ป่าซับน้ำ การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กห้วยสัก แผ่นดินหวิดและไหว้พระสิงห์สาม วัดป่าสักงาม
25 ตุลาคม 2563
เยี่ยมชมนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”
     เมื่อระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ได้เข้าร่วมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
25 ตุลาคม 2563
การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) ประจำปีงบประมาณ 2562
     การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. - แม่โจ้ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการจากผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธาน ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2562 เช่น ชุดโครงการกล้วยไม้ โครงการประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคม สำหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบ สถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรม ไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้ โครงการการศึกษาคุณสมบัติของดินใน เขต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นต้น อีกทั้งภายในงานได้จัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย โปสเตอร์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของโครงการต่างๆ
25 ตุลาคม 2563
กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
    โดยได้ทำการให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับกล้วยไม้และพืชท้องถิ่น รวมถึงการนำกล้วยไม้จากโรงเรือนเพาะชำของโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ไปออกปลูกในชุมชน ให้ชาวบ้าน เยาวชน รวมถึงผู้นำชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญของต้นกล้วยไม้และพืชท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือน ซึ่งได้ทำการจัดกิจกรรม มีการลงพื้นที่ด้วยกัน 2 พื้นที่ โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่     ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้เป็นการเสวนาเกี่ยวกับ “พืชอนุรักษ์ภายใต้โครงการอพ.สธ. โดยเน้นความสำคัญของกล้วยไม้และการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ โดยมีชาวบ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมกับเยาวชนให้ความสนใจ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นและการอนุรักษ์     ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้เป็นการเสวนาเกี่ยวกับ “พืชอนุรักษ์ภายใต้โครงการอพ.สธ. โดยเน้นความสำคัญของกล้วยไม้และการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ โดยมีเยาวชน ครู ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกกล้วยไม้ 4 ชนิด คือ เอื้องไอยเรศ เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช เอื้องสายสุคนธ์ และเอื้องนางรุ้ง บริเวณรอบๆพุทธอุทยานพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล โดยช่วงท้ายของกิจกรรมท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด มาบรรยายเพื่อให้ข้อคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น
25 ตุลาคม 2563
การจัดกิจรรมเพื่อขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน
    การจัดกิจรรมเพื่อขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่    กิจกรรมในวันนี้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน ลงพื้นที่จริง ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแย่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในภาคเช้าแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 กลุ่ม โดยให้ผู้เข้าอบรมเดินสำรวจเส้นทางในหมู่บ้านเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน โดยมีเยาวชนในชุมชนที่มาร่วมการอบรมเป็นผู้นำทางโดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางและมาประจบบริเวณวัด จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันทำแผนที่ชุมชุน จากนั้นภาคบ่ายให้ผู้เข้าอบรมนำเสนองานที่ได้จัดเตรียมให้แก่กลุ่มเยาวชนโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มอธิบายถึงลักษณะงานและประโยชน์ของชิ้นงานนั้นๆสามารถนำไปสร้างเป็นมูลค่าและต่อยอดชิ้นงานได้ และให้กลุ่มเยาวชนได้เลือกตามสิ่งที่ตนเองได้สนใจ และได้ลงมือปฏิบัติจริง และให้แต่ละคนไปเสนอแนวคิด และสิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรมในวันนี้ได้พูดคนละเล็กๆน้อยๆ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและปิดกิจกรรม
25 ตุลาคม 2563
กิจกรรมการอนุรักษ์กล้วยไม้นกคุ้มไฟ คืนสู่ถิ่นปงไคร้ และผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้นกคุ้มไฟ เอื้องคำ และเอื้องเก๊ากิ่ว
    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ได้จัดกิจกรรมการคืนกล้วยไม้สู่ถิ่นธรรมชาติ การต่อยอดผลผลิตจากกล้วยไม้ไทย ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้แทนจากสำนักราชวัง ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ (อพ.สธ.) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ประกอบการ คุณสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และดร.สุภาพยนต์ ปาละกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง นายวัน ม่วงมา รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน และคณะ ชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์ นายวันชัย อินยม โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การปลูกกล้วยไม้คืนถิ่นธรรมชาติ โดยมีกล้วยไม้ที่ปลูกสู่ธรรมชาติจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ นกคุ้มไฟ 26 ต้น เอื้องนางรุ้ง 30 ต้น กุหลาบเหลืองโคราช 30 ต้น เขาแกะ 20 ต้น และไอยเรศ 30 ต้น รวมทั้งสิ้น 136 ต้น ซึ่งเป็นกล้วยไม้ชุดแรกของโครงการที่นำไปปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ การเสวนาเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ การสาธิตการชงชากล้วยไม้ไทย เป็นต้น
25 ตุลาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเก็บพืชพรรณขั้นพื้นฐาน”
     การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเก็บพืชพรรณขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนกิจกรรมนี้ เป็นการศึกษาดูงาน ในเรื่อง “การเก็บพืชพรรณขั้นพื้นฐาน” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพาเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่คณะในวันนี้ ซึ่งในภาคเช้าเป็นการศึกษาพรรณไม้บริเวณเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walks) และกลุ่มอาคารเรือนกระจก ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และในภาคบ่ายมีการเรียนรู้ “การเก็บพืชพรรณขั้นพื้นฐาน” ณ อาคารหอพรรณไม้ ได้มีการบรรยายอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บพืช เพื่อมาทำตัวอย่างใน รูปแบบตัวอย่างพืชแห้ง พืชดอง ฯลฯ และให้ผู้เช้าร่วมอบรมได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริง
25 ตุลาคม 2563
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย
    การจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่    โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินการจริง โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ได้แนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทัพยากรต่างๆรอบตัวเรา รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมเสนอแนวคิด หรือพูดถึงการอนุรักษ์ทัพยากรที่เคยทำมาคนละหัวข้อโดยไม่ซ้ำกัน เพื่อนำแนวคิดต่างๆจากการพูดคุยมาตกผลึก หากแนวคิดของผู้เข้าร่วมอบรมท่านใด มีความเป็นไปได้ มีความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออนาคต และอาจจัดตั้งเป็นโครงการเล็กๆพร้อมสนับสนุนทุนทรัพย์ในการทำกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว โดยแบ่งงานให้พี่สตาร์ฟไปหาข้อมูลที่จะดำเนินการและมานำเสนอให้แก่ผู้เข้าอบรมที่จะเตรียมการดำเนินงานในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรม 4 กิจกรรมดังนี้     1. การเก็บเมล็ดพันธุ์     2. การสร้างสรรค์งานศิลปะจากพืช     3. การประดิษฐ์ของใช้จากพืช     4. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์    ส่วนในภาคบ่าย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่ม และเลือกกลุ่มตามที่พี่สตาร์ฟได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในตอนเช้า ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสนใจ จากนั้นให้ลงมือปฏิบัติงานจากที่แต่จะคนเลือกตามกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานและแนวคิดรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากชิ้นงานที่ได้ทำขึ้น จากนั้นได้มีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมปิดท้าย และได้มีการนัดหมายผู้เข้าอบรมในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป
25 ตุลาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทัพยากรสำหรับเยาวชน”
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทัพยากรสำหรับเยาวชน” ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่บ้านปางจำปี ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังสถานที่จัดกิจกรรม ณ หมู่บ้านปางจำปี ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ในภาคเช้า เมื่อเดินทางถึงหน้าหมู่บ้านเรียบร้อยมีการตอนรับจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จากนั้นให้ผู้เข้ารบรมแบ่งกลุ่มๆละประมาณ 10 คน ซึ่งจะมี 4 กลุ่ม เนื่องจากมีการเดินสำรวจศึกษาเส้นทางธรรมชาติในหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แยกเป็น 2 เส้นทาง โดยแต่ละเส้นทางจะมีวิทยากรผู้ให้ความรู้อยู่ด้วย (ผู้เชียวชาญในหมู่บ้าน) โดยให้โจทย์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมว่าจะต้อง มีพืช อย่างน้อย กลุ่ม ละ 10 ชนิด ห้ามซ้ำกันแต่ละกลุ่ม มาทำกิจกรรมในภาคบ่าย ซึ่งตลอดเส้นทางนั้นทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า ชนิดพืช และความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน ในภาคบ่ายทำกิจกรรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเก็บพันธุ์โดยการทำตัวอย่างแห้ง และมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลาย จากนั้นกิจกรรมภาคค่ำ มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วงผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชุมชน รวมถึงการจัดตั้งกลุ่ม แนวทาง วิธีการจัดการผู้คนในชมชุน ในมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบัน                       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมในวันนี้ในภาคเช้าให้ผู้เข้าอบรมแต่ละคนได้ออกไปสดับฟังเสียงจากธรรมชาติอยู่กับตัวเองประมาณ 20 นาที ซึ่งใน 20 นาทีนั้นจะทำให้ผู้เข้าอบรมนั้นได้อยู่กับตัวเองและธรรมชาติที่ตนเองเลือก ณ ที่จุดนั้นๆ มีเสียงน้ำในลำธารที่ไหล เสียงสัตว์ต่างๆ มาเล่า แลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนๆว่าได้ประโยชน์อะไรกับกิจกรรมนี้ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มถอดบทเรียนจากหมู่บ้านปางจำปี จากพื้นที่ๆถูกตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์ ป่าเสื่อมโทรม เริ่มเปลี่ยนแนวคิดวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน จนมาถึงผื่นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์ป่านาๆชนิด จนถึงวิธีการรักษาความอุดมสมบูรณ์มีทัพยากรธรรมชาติที่ดีของผื่นป่าในหมู่บ้านปางจำปีต่อไป จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เสนอแนวคิด และสิ่งที่ได้รับจากการมาอบรมครั้งนี้แต่ละคนได้รับอะไรบ้าง คนละ 1 นาที จากนั้นสรุปกิจกรรมและเดินทางกลับ
25 ตุลาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
     การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนักศึกษาที่สนใจ จำนวน 30 คน      โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ซึ่งจะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจิตปัญญาศึกษา จิตตปัญญาศึกษา คือ การศึกษา ที่ทำให้เข้าใจด้านในของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง ทำให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิดความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีการทำกิจกรรมดังนี้     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ในภาคเช้าทำกิจกรรม การแนะนำตัว กิจกรรมตะกร้า 3 ใบ และกิจกรรม เรื่อง เล่าวัยเด็ก ภาคบ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ต่อด้วยกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ กิจกรรมผู้นำทิศ และซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยน นำเสนอแนวคิดของแต่ละคนระหว่างการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ และในส่วนท้ายของกิจกรรมในวันนี้ให้สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ทำกิจกรรม     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมในภาคเช้า เป็นการฝึกให้ผู้เข้าอบรม มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การทำงานเป็นหมู่คณะ ความสามัคคี เพื่อที่จะข้ามผ่านอุปสรรค ปัญหา เพื่อไปสู่ความสำเร็จ คือการทำกิจกรรมข้ามแม่น้ำทิศ และในภาคบ่ายได้มีการสอดแทรกความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในเรื่องของสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และในเรื่องการจัดจำแนกพืช ชนิดพืช ลักษณะ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้เรื่องพืชไม่มากก็น้อย
25 ตุลาคม 2563
เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น จ.สระบุรี
    วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ได้เข้าร่วม “ประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี ตำบลชำผักแผว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
20 กันยายน 2563
เยี่ยมชมนิทรรศการทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน จ.ขอนแก่น
    วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ได้เข้าร่วม “ประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
20 กันยายน 2563
การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการอพ.สธ.-มจ
    วันที่ 22 มิถุนายน  2560  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (อพ.สธ.-แม่โจ้ ) จัดงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน  มะโนชัย  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และเลขานุการ อพ.สธ.-แม่โจ้  กล่าวรายงานการดำเนินการต่อประธาน ทั้งนี้มีคณาจารย์ และนักวิจัยในโครงการ อพ.สธ.-แม่โจ้ จากทั้ง 3 วิทยาเขต ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
20 กันยายน 2563
กิจกรรมปลูกกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในบริเวรพื้นที่ขยายการอนุรักษ์ของโครงการฯ
     วันที่ 15 มิถุนายน 2560 อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมอาจารย์ นักวิจัย จากโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-แม่โจ้) และโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ทั้งนี้ยังร่วมปลูกกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในบริเวรพื้นที่ขยายการอนุรักษ์ของโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต.โหลงขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
20 กันยายน 2563
ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์กล้วยไม้และโครงการพระราชดำริ
    เมื่อวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่โครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์กล้วยไม้ พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามพระราชประสงค์ 8 หน่วยงาน คือ สวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิด สวนกล้วยไม้ลุงสมเดช สวนกล้วยไม้ใจรัก The Blooms Orchids โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดดล้อมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง โครงการตามพระราชประสงค์ และโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ และการบริหารจัดการสวนกล้วยไม้เพื่อการค้า การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์กล้วยไม้
20 กันยายน 2563
ประชุมคณะทำงานการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชกล้วยไม้ครั้งที่ 1
   วันที่ 22 มีนาคม 2560 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมคณะทำงานการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชกล้วยไม้ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ้ย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ  อพ.สธ. สำนักพระราชวัง เป็นประธานการประชุม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นำโดย ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และคณะทำงาน อพ.สธ.-แม่โจ้ ร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน  และนำชมพื้นที่อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยเอื้องนกคุ้มไฟ ที่มีการขยายผลการอนุรักษ์สู่ชุมชน (บ้านโป่งไคร้ ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่)
20 กันยายน 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 2 ”
    วันที่ 15 มีนาคม 2560 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ ครั้งที่ 2 ” ณ อุทยานกล้วยไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมการบรรยาย และฝึกปฏิบัติปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทย จาก อ.วินัย แสงแก้ว นายวิเชียร บุญธรรม นายวินัย กลั่นสอน และนายชาญชัย จันทน์หอม ผู้มีประสบการณ์ในวงการกล้วยไม้ไทย
20 กันยายน 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน แนวทางการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน...แนวทางการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงาน อธิการบดี ชั้น 5 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย และการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ร่วมด้วย คณะวิทยากรอีก หลายท่าน อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ กล่าวว่า “การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ อยู่ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับพระราชทานกล้วยไม้ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน เป็นจานวน 127 สกุล (genus) 810 ชนิด(species) เพื่อมาดาเนินงานสนองตามพระราชดาริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ผ่านรูปแบบกิจกรรม จานวน 8 กิจกรรม ได้แก่ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานของกล้วยไม้ตามบัญชีทะเบียน การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยแท้เพื่อการอนุรักษ์ ศึกษาการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ การบริหารจัดการสวนแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน การจัดสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ และ กิจกรรมที่ 8 คือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานและ เพื่อการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ที่สนใจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตามแนวนโยบายและ วัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ต่อไป”
20 กันยายน 2563
ดูทั้งหมด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ  ห้องเอื้องศรีเชียงดาว ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ไจ้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  30 คน มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิต ธาราฉาย และเรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานจากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติกิจกรรม
25 ตุลาคม 2563
การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) ประจำปีงบประมาณ 2563
     การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) เมื่อวันพุทธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมแดง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. - แม่โจ้ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการจากผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2563 เช่น ชุดโครงการกล้วยไม้ โครงการศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา โครงการรวบรวมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน (ผักกับลาบ) โครงการรวบรวมพันธุ์มะนาวพื้นบ้าน โครงการศึกษาศักยภาพทรัพยากรป่าไม้เพื่อหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการศึกษาศักยภาพอาหารพื้นถิ่นในเขตชานเมืองเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์ โครงการศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นต้น อีกทั้งภายในงานได้จัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย โปสเตอร์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของโครงการต่างๆ
25 ตุลาคม 2563
การสำรวจเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาในการนำพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
     เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสำรวจเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาในการนำพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ณ บ้านป่าสักงาม หมู่ 1 ตำบลสะลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเดินทางจากมหาวิทยาลัยแม่ไจ้ไปยังโรงเรียนบ้านป่าสักงาม อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล แนะนำกิจกรรม และได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่บ้าน (นายมณเฑียร บุญช้างเผือก) และทีมงาน กิจกรรมช่วงเช้า รับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา โดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า  โดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และนายมณเฑียร บุญช้างเผือก กิจกรรมช่วงบ่าย เรียนรู้วิถีชุมชนและผลการอนุรักษ์พัฒนาบ้านป่าสักงาม ตามฐานเรียนรู้ของชุมชน ได้แก่ นิเวศป่าธรรมชาติ /ถ้ำหลวง ป่าซับน้ำ การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กห้วยสัก แผ่นดินหวิดและไหว้พระสิงห์สาม วัดป่าสักงาม
25 ตุลาคม 2563
เยี่ยมชมนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”
     เมื่อระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ได้เข้าร่วมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
25 ตุลาคม 2563
การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) ประจำปีงบประมาณ 2562
     การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. - แม่โจ้ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการจากผู้รับผิดชอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธาน ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2562 เช่น ชุดโครงการกล้วยไม้ โครงการประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคม สำหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบ สถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรม ไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้ โครงการการศึกษาคุณสมบัติของดินใน เขต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นต้น อีกทั้งภายในงานได้จัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย โปสเตอร์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของโครงการต่างๆ
25 ตุลาคม 2563
กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
    โดยได้ทำการให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับกล้วยไม้และพืชท้องถิ่น รวมถึงการนำกล้วยไม้จากโรงเรือนเพาะชำของโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ไปออกปลูกในชุมชน ให้ชาวบ้าน เยาวชน รวมถึงผู้นำชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญของต้นกล้วยไม้และพืชท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือน ซึ่งได้ทำการจัดกิจกรรม มีการลงพื้นที่ด้วยกัน 2 พื้นที่ โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่     ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้เป็นการเสวนาเกี่ยวกับ “พืชอนุรักษ์ภายใต้โครงการอพ.สธ. โดยเน้นความสำคัญของกล้วยไม้และการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ โดยมีชาวบ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมกับเยาวชนให้ความสนใจ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นและการอนุรักษ์     ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้เป็นการเสวนาเกี่ยวกับ “พืชอนุรักษ์ภายใต้โครงการอพ.สธ. โดยเน้นความสำคัญของกล้วยไม้และการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ โดยมีเยาวชน ครู ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกกล้วยไม้ 4 ชนิด คือ เอื้องไอยเรศ เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช เอื้องสายสุคนธ์ และเอื้องนางรุ้ง บริเวณรอบๆพุทธอุทยานพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล โดยช่วงท้ายของกิจกรรมท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด มาบรรยายเพื่อให้ข้อคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น
25 ตุลาคม 2563
การจัดกิจรรมเพื่อขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน
    การจัดกิจรรมเพื่อขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่    กิจกรรมในวันนี้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน ลงพื้นที่จริง ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแย่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในภาคเช้าแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 กลุ่ม โดยให้ผู้เข้าอบรมเดินสำรวจเส้นทางในหมู่บ้านเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน โดยมีเยาวชนในชุมชนที่มาร่วมการอบรมเป็นผู้นำทางโดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางและมาประจบบริเวณวัด จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันทำแผนที่ชุมชุน จากนั้นภาคบ่ายให้ผู้เข้าอบรมนำเสนองานที่ได้จัดเตรียมให้แก่กลุ่มเยาวชนโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มอธิบายถึงลักษณะงานและประโยชน์ของชิ้นงานนั้นๆสามารถนำไปสร้างเป็นมูลค่าและต่อยอดชิ้นงานได้ และให้กลุ่มเยาวชนได้เลือกตามสิ่งที่ตนเองได้สนใจ และได้ลงมือปฏิบัติจริง และให้แต่ละคนไปเสนอแนวคิด และสิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรมในวันนี้ได้พูดคนละเล็กๆน้อยๆ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและปิดกิจกรรม
25 ตุลาคม 2563
กิจกรรมการอนุรักษ์กล้วยไม้นกคุ้มไฟ คืนสู่ถิ่นปงไคร้ และผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้นกคุ้มไฟ เอื้องคำ และเอื้องเก๊ากิ่ว
    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ได้จัดกิจกรรมการคืนกล้วยไม้สู่ถิ่นธรรมชาติ การต่อยอดผลผลิตจากกล้วยไม้ไทย ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้แทนจากสำนักราชวัง ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ (อพ.สธ.) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ประกอบการ คุณสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และดร.สุภาพยนต์ ปาละกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง นายวัน ม่วงมา รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน และคณะ ชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์ นายวันชัย อินยม โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การปลูกกล้วยไม้คืนถิ่นธรรมชาติ โดยมีกล้วยไม้ที่ปลูกสู่ธรรมชาติจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ นกคุ้มไฟ 26 ต้น เอื้องนางรุ้ง 30 ต้น กุหลาบเหลืองโคราช 30 ต้น เขาแกะ 20 ต้น และไอยเรศ 30 ต้น รวมทั้งสิ้น 136 ต้น ซึ่งเป็นกล้วยไม้ชุดแรกของโครงการที่นำไปปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ การเสวนาเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ การสาธิตการชงชากล้วยไม้ไทย เป็นต้น
25 ตุลาคม 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเก็บพืชพรรณขั้นพื้นฐาน”
     การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเก็บพืชพรรณขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนกิจกรรมนี้ เป็นการศึกษาดูงาน ในเรื่อง “การเก็บพืชพรรณขั้นพื้นฐาน” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพาเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่คณะในวันนี้ ซึ่งในภาคเช้าเป็นการศึกษาพรรณไม้บริเวณเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walks) และกลุ่มอาคารเรือนกระจก ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และในภาคบ่ายมีการเรียนรู้ “การเก็บพืชพรรณขั้นพื้นฐาน” ณ อาคารหอพรรณไม้ ได้มีการบรรยายอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บพืช เพื่อมาทำตัวอย่างใน รูปแบบตัวอย่างพืชแห้ง พืชดอง ฯลฯ และให้ผู้เช้าร่วมอบรมได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริง
25 ตุลาคม 2563
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย
    การจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่    โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินการจริง โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ได้แนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทัพยากรต่างๆรอบตัวเรา รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมเสนอแนวคิด หรือพูดถึงการอนุรักษ์ทัพยากรที่เคยทำมาคนละหัวข้อโดยไม่ซ้ำกัน เพื่อนำแนวคิดต่างๆจากการพูดคุยมาตกผลึก หากแนวคิดของผู้เข้าร่วมอบรมท่านใด มีความเป็นไปได้ มีความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออนาคต และอาจจัดตั้งเป็นโครงการเล็กๆพร้อมสนับสนุนทุนทรัพย์ในการทำกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว โดยแบ่งงานให้พี่สตาร์ฟไปหาข้อมูลที่จะดำเนินการและมานำเสนอให้แก่ผู้เข้าอบรมที่จะเตรียมการดำเนินงานในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรม 4 กิจกรรมดังนี้     1. การเก็บเมล็ดพันธุ์     2. การสร้างสรรค์งานศิลปะจากพืช     3. การประดิษฐ์ของใช้จากพืช     4. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์    ส่วนในภาคบ่าย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่ม และเลือกกลุ่มตามที่พี่สตาร์ฟได้นำเสนองานที่จะดำเนินการในตอนเช้า ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสนใจ จากนั้นให้ลงมือปฏิบัติงานจากที่แต่จะคนเลือกตามกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานและแนวคิดรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากชิ้นงานที่ได้ทำขึ้น จากนั้นได้มีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมปิดท้าย และได้มีการนัดหมายผู้เข้าอบรมในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป
25 ตุลาคม 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
กิจกรรมโครงการ