โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ : โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์   ศึกษา   และพัฒนาป่าบ้านโปง   เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2537  เป็นต้นมา                

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงาน MJU Thank you Press Party 2023 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงาน MJU Thank you Press Party 2023 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ - พี่น้องสื่อมวลชน โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. พร้อมด้วยนางสาวพีราดา แก้วทองประคำ, นางสาวเพ็ญนภา ใจสุข, นางสาวทิพมน สุขเกษม และนางสาวดวงหทัย แสงอำไพ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพจากดอกเอื้องคำ กล้วยไม้สมุนไพร พืชอนุรักษ์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้วิจัยและพัฒนาต่อยอด โดยทีมนักวิจัย อพ.สธ.แม่โจ้ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานคับคั่ง ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ณ ห้องเชียงทอง 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่
23 กันยายน 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นำโดย นายนายจรัล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง, นายสนิท ไข่คำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง, นาลูน สันป่าแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ณ ห้องเอื้องเสือแผ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้ จำนวน 20 ท่าน
23 กันยายน 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นำโดย นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี, นายสมพงษ์ สุนันต๊ะ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี, นางกันยกร ศิริพบพร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี, นางอรชร คำลือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี, นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่คำมี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ณ ห้อง 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้ จำนวน 33 ท่าน
15 กันยายน 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิตหลักสูตร “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผล"
เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิตหลักสูตร “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผล" เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการจัดการความรู้และการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้คาร์บอนเครดิต ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญ และนางศิรินทิพย์ ผาเจริญ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้อง 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมลงพื้นที่โดยมีชาวบ้านจากชุมชนป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และชุมชนบ้านโปง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในบทปฏิบัติการ : ศึกษาและสํารวจพื้นที่เพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ณ พื้นที่โครงการพระราชดำริบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากเทศบาลตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร่ และเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ท่าน
24 สิงหาคม 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการด้านนิทรรศการและเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการด้านนิทรรศการและเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในการจัดการประชุม และได้รับเกียรติจาก คุณสมรักษ์ เจียมธีรสกุล ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ และรองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร ที่ปรึกษาคณะทํางานด้านนิทรรศการและเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องบอร์ดรูม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12 ท่าน
3 สิงหาคม 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิตหลักสูตร “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผล"
เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิตหลักสูตร “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผล" เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการจัดการความรู้และการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้คาร์บอนเครดิต ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญ และนางศิรินทิพย์ ผาเจริญ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้อง 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมลงพื้นที่โดยมีชาวบ้านจากชุมชนป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และชุมชนบ้านโปง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในบทปฏิบัติการ : ศึกษาและสํารวจพื้นที่เพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ณ พื้นที่โครงการพระราชดำริบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากเทศบาลตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร่ และเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ท่าน
24 สิงหาคม 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการด้านนิทรรศการและเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการด้านนิทรรศการและเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในการจัดการประชุม และได้รับเกียรติจาก คุณสมรักษ์ เจียมธีรสกุล ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ และรองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร ที่ปรึกษาคณะทํางานด้านนิทรรศการและเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องบอร์ดรูม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12 ท่าน
3 สิงหาคม 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประจำปี 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษาฯและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล Zoom Meeting เพื่อทำความเข้าใจแนวทางวิธีการกับคณะกรรมการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนฯในการให้คำแนะนำการดำเนินงานถูกตรงตามมาตรฐาน อพ.สธ. โดยได้รับเกียรติจากคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เป็นประธานในการประชุม และมีศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 200 ท่าน
30 มิถุนายน 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” รุ่นที่ 1/2566"
เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดยอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” รุ่นที่ 1/2566" ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ตุ๊ลุงจี๋) อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ร่วมพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และนางเพียงจิต ชำนาญ ครูชำนาญการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ : องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ และการฝึกปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 58 ท่าน จาก 14 หน่วยงาน
23 มิถุนายน 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงาน MJU Thank you Press Party 2023 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงาน MJU Thank you Press Party 2023 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ - พี่น้องสื่อมวลชน โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. พร้อมด้วยนางสาวพีราดา แก้วทองประคำ, นางสาวเพ็ญนภา ใจสุข, นางสาวทิพมน สุขเกษม และนางสาวดวงหทัย แสงอำไพ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพจากดอกเอื้องคำ กล้วยไม้สมุนไพร พืชอนุรักษ์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้วิจัยและพัฒนาต่อยอด โดยทีมนักวิจัย อพ.สธ.แม่โจ้ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานคับคั่ง ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ณ ห้องเชียงทอง 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่
23 กันยายน 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นำโดย นายนายจรัล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง, นายสนิท ไข่คำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง, นาลูน สันป่าแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ณ ห้องเอื้องเสือแผ้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้ จำนวน 20 ท่าน
23 กันยายน 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิตหลักสูตร “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผล"
เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านคาร์บอนเครดิตหลักสูตร “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผล" เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการจัดการความรู้และการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้คาร์บอนเครดิต ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญ และนางศิรินทิพย์ ผาเจริญ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้อง 3201 ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมลงพื้นที่โดยมีชาวบ้านจากชุมชนป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และชุมชนบ้านโปง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในบทปฏิบัติการ : ศึกษาและสํารวจพื้นที่เพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ณ พื้นที่โครงการพระราชดำริบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากเทศบาลตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร่ และเทศบาลตำบลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ท่าน
24 สิงหาคม 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการด้านนิทรรศการและเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการด้านนิทรรศการและเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในการจัดการประชุม และได้รับเกียรติจาก คุณสมรักษ์ เจียมธีรสกุล ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ และรองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร ที่ปรึกษาคณะทํางานด้านนิทรรศการและเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องบอร์ดรูม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12 ท่าน
3 สิงหาคม 2566
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงาน MJU Thank you Press Party 2023 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566
23/9/2566 20:17:54
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
23/9/2566 19:02:10
หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
21/9/2566 15:59:15
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ ร่วมขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. ในพื้นที่รับผิดชอบ จ.น่าน
28/4/2566 14:08:27
หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร 6 งาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566
11/1/2566 17:04:57
ต้อนรับคณะผู้บริหารฯ ผู้นำชุมชน อบต.บ้านหนุน และ คณะผู้บริหารฯ คณะครู และนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ที่ 5 จาก โรงเรียรสองพิทยาค
19/12/2565 16:50:56
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Impatiens of Thailand (พืชสกุลเทียนในประเทศไทย)
28/11/2565 10:55:01
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ. และศูนย์ประสานงานอพ.สธ.
15/11/2565 10:00:52
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ การจัดการงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ตรวจสอบข้อมูลของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
14/11/2565 10:12:56
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับ “ดีเด่น” ในรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์
9/11/2565 14:56:14
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
กิจกรรมโครงการ

วีดิทัศน์โครงการ อพ.สธ.-มจ.